CE-märkning

CE-märkning omfattar olika produkter, apparater och maskiner via framtagna EU-direktiv. 

Industrikonsult Syd hjälper er med hela processen fram till CE-märkning enligt relevant direktiv som t.ex. maskindirektivet, 2006/42/EG eller lågspänningsdirektivet, 2014/35/EU.

Vi hjälper er med tolkningen av direktiv och regelverk, tillämpningen av harmoniserade standarder och utformningen av en komplett teknisk CE-akt.

Som specialiserad konsult inom bl.a.  maskinsäkerhet, maskindirektiv och CE-märkning tar vi fram all nödvändig CE-dokumentation för att följa gällande lagkrav.

Vi är gärna med hela vägen från tanke till färdig anläggning. Från inköp till SAT och FAT.

Vi ser till att maskinsäkerhetskontrollen av färdig maskin eller sammansatt maskin blir genomförd och kontrollerad innan idrifttagning och utsläppande på marknaden sker.

                                /ce.jpg

Industrikonsult Syd sammanställer teknisk tillverkningsdokumentation och slutför riskbedömningen med rekommenderade åtgärdsförslag, verkliga åtgärder, procedur för överensstämmelse och en försäkran om överensstämmelse.
Vi hjälper till med förslag och utformning av bruksanvisning / manualer, säkerhetsinstruktioner o.dyl.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222